23 ianuarie, 2011

Colectează selectiv! Fă economie!LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publiceParlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

Obiectul prezentei legi îl constituie instituirea obligativităţii colectării selective a deşeurilor în instituţiile publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în instituţiile în care statul este acţionar majoritar, denumite în continuare instituţii publice.

Art. 2

Prin aplicarea prezentei legi se urmăresc:

a)creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectate selectiv, prevăzute la art. 3;

b)creşterea gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.
Art. 3Fără a aduce atingere legislaţiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de deşeuri:

a)deşeuri de hârtie şi carton;

b)deşeuri de metal şi plastic;

c)deşeuri de sticlă.

Art. 4

Organizarea şi operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează direct, de către reprezentanţii instituţiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilităţi către terţi, respectiv societăţi comerciale şi/sau organizaţii neguvernamentale nonprofit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5

Operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează prin:

a)organizarea colectării selective a deşeurilor în interiorul instituţiei publice;

b)încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deşeurile colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a acestora.

Art. 6

(1)Fiecare instituţie publică are obligaţia de a stabili responsabilitatea implementării colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei în sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega această responsabilitate către terţi.

(2)Stabilirea persoanei responsabile se realizează prin act al conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În acest scop, atribuţiile persoanei astfel desemnate, prevăzute în fişa postului, se modifică în mod corespunzător, prin includerea responsabilităţilor privind colectarea selectivă la nivelul instituţiei publice.

(3)În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terţi, sarcina numirii persoanei responsabile revine terţei părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Art. 7

(1)Fiecare instituţie publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, pe categoriile prevăzute la art. 3, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog