19 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, C

131512 cabanier
733209 cablator frânghii
315104 cadru tehnic cu atribuŃii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
823109 calandror la finisarea cauciucului
343301 calculator devize
412201 calculator preŃ cost
341101 cambist (broker valori)
313212 cameraman
514201 cameristă hotel
933001 camionagiu
915301 cantaragiu
347301 cântăreŃ
246008 cântăreŃ bisericesc
712905 cantonier
246004 cantor
421305 cap de masă (cazino)
246005 capelan
614102 carbonitor
826109 carbonizator textile
826112 cardator
246006 cardinal
245101 caricaturist
347119 caricaturist
741101 carmangier
414202 cartator postal
414203 cartator presă
414204 cartator telegrame
214801 cartograf
825301 cartonagist
347406 cascador
421101 casier
915302 casier încasator
421113 casier metrou
421102 casier tezaur
421110 casier trezorier
421103 casier valută
731203 caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
721308 cazangiu formator
721301 cazangiu recipiente
721307 cazangiu Ńevar
913301 călcătoreasă lenjerie
812303 călitor prin inducŃie sau cu flacără
812304 călitor scule
348001 călugăr
348002 călugăriŃă
214428 căpitan port
314201 căpitan fluvial
314202 căpitan port
214426 căpitan secund
122601 căpitan sef port
933002 cărăus
743307 ceaprazar - sepcar
731104 ceasornicar
731105 centrator, debordator piese optice
731106 centrator, finisor aparate optice
241101 cenzor
251501 cercetător de aeronave
244207 cercetător de dezvoltare comunitară
258105 cercetător economist în economia generală
258103 cercetător economist în economia mediului
258107 cercetător economist în economie agro-alimentară
258113 cercetător economist în gestiunea economică
258101 cercetător economist în management
258109 cercetător economist în marketing
258111 cercetător economist în relaŃii economice internaŃionale
254301 cercetător în agricultură
254310 cercetător în agromontanologie
258203 cercetător în antropologie
258209 cercetător în arheologie
251101 cercetător în arhitectură
251103 cercetător în arte plastice-design industrial
251107 cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal
251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
258207 cercetător în asistenŃa socială
248107 cercetător în astronomie
251416 cercetător în automatică
251531 cercetător în autovehicule rutiere
248303 cercetător în biochimie tehnologică
254101 cercetător în biologie
254105 cercetător în biologie chimie
254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură
254107 cercetător în botanică
251804 cercetător în cadastru
251413 cercetător în calculatoare
251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice
251316 cercetător în centrale termoelectrice
248301 cercetător în chimie
248305 cercetător în chimie fizică
251404 cercetător în comunicaŃii
252110 cercetător în confecŃii din piele si înlocuitori
251504 cercetător în construcŃii aerospatiale
251201 cercetător în construcŃii civile, industriale si agricole
251204 cercetător în construcŃii de căi ferate, drumuri si poduri
251528 cercetător în construcŃii de masini agricole
251207 cercetător în construcŃii hidrotehnice
251211 cercetător în construcŃii miniere
252204 cercetător în controlul calităŃii produselor alimentare
251540 cercetător în creaŃia tehnică în construcŃia de masini
249203 cercetător în demografie
257001 cercetător în domeniul stiinŃelor juridice
254109 cercetător în domeniul zoologic
251519 cercetător în echipamente de proces
251510 cercetător în echipamente si instalaŃii bord
254111 cercetător în ecologie si protecŃia mediului
255901 cercetător în educaŃie fizică si sport
251322 cercetător în electroenergetică
251304 cercetător în electrofizică
251310 cercetător în electromecanică
251401 cercetător în electronica aplicată
251301 cercetător în electrotehnică
251328 cercetător în energetica industrială
258211 cercetător în etnologie
253101 cercetător în exploatări forestiere
251701 cercetător în exploatări miniere
252101 cercetător în filatură-Ńesătorie
258403 cercetător în filologie
258301 cercetător în filozofie
256001 cercetător în finanŃe-bănci
248101 cercetător în fizică
248105 cercetător în fizică tehnologică
248103 cercetător în fizică-chimie
255105 cercetător în fiziokinetoterapie
248409 cercetător în geochimie
251801 cercetător în geodezie
248405 cercetător în geofizică
258205 cercetător în geografie
248401 cercetător în geologie
248411 cercetător în geologie petrolieră
248403 cercetător în geologie tehnică
256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar
254307 cercetător în horticultură
250101 cercetător în informatică
254313 cercetător în ingineria genetică
251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice
251214 cercetător în instalaŃii
251546 cercetător în instalaŃii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
258303 cercetător în istorie
258401 cercetător în lingvistică
251516 cercetător în masini hidraulice si pneumatice
251513 cercetător în masini si echipamente termice
251543 cercetător în masini si instalaŃii mecanice
249101 cercetător în matematică
249105 cercetător în matematică aplicată
249109 cercetător în matematică informatică
249103 cercetător în matematică mecanică
249107 cercetător în matematică-fizică
251522 cercetător în mecanică fină
255101 cercetător în medicina generală
255201 cercetător în medicina stomatologică
255301 cercetător în medicina veterinară
255103 cercetător în medicină tradiŃională
251716 cercetător în metalurgia neferoasă
248201 cercetător în meteorologie
251307 cercetător în metrologie
254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie
251407 cercetător în microelectronică
248407 cercetător în mineralogia tehnică si experimentală
235101 cercetător în pedagogie
254304 cercetător în pedologie-agrochimie
252207 cercetător în pescuit si acvacultură
251607 cercetător în petrochimie si carbochimie
251707 cercetător în petrol (extracŃie -prospecŃiune)
253105 cercetător în prelucrarea lemnului
251722 cercetător în prelucrări plastice si tratamente termice
251704 cercetător în prepararea substanŃelor minerale utile
258501 cercetător în psihologie
258503 cercetător în psihopedagogie specială
254315 cercetător în silvicultură
251507 cercetător în sisteme de propulsie
258201 cercetător în sociologie
249201 cercetător în statistică
251725 cercetător în stiinŃa materialelor
253201 cercetător în stiinŃa si ingineria materialelor oxidice
258305 cercetător în stiinŃele politice
251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei si fibrelor
252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor si înlocuitorilor
251610 cercetător în tehnologia compusilor macromoleculari
251525 cercetător în tehnologia construcŃiilor de masini
252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
251601 cercetător în tehnologia substanŃelor anorganice
251604 cercetător în tehnologia substanŃelor organice
251549 cercetător în tehnologie si echipamente neconvenŃionale
251728 cercetător în tehnologii carbochimice
251410 cercetător în telecomenzi si electronică în transporturi
251710 cercetător în topografie minieră
252104 cercetător în tricotaje-confecŃii textile
251719 cercetător în turnarea metalelor
251534 cercetător în utilaje si instalaŃii portuare
251537 cercetător în utilaje si tehnologia ambalării
254318 cercetător în zootehnie
251313 cercetător roboŃi industriali
254201 cercetător stiinŃific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
712906 chesonier
111003 chestor Parlament
246007 chevrasames
211301 chimist
216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)
122905 chimist sef secŃie, laborator
826120 cilindror în filaturi
612101 cioban (oier)
741102 ciontolitor transator carne
614101 cioplitor în lemn
711301 cioplitor în piatră si marmură
711302 cioplitor montator piatră, marmură
824011 circularist la tăiat lemne de foc
611202 ciupercar
731303 cizelator
731304 cizelator clisee galvanice
744201 cizmar - confecŃioner încălŃăminte, după comandă
321307 clasificator carcase
211203 climatolog
347402 clovn
514101 coafor
812101 cocsar
414301 codificator
741202 cofetar
349305 cofetar sef
743403 cojocar
734504 colator publicitar
827110 colector si preparator făină, sânge, carne, oase
827108 colector si sortator păr
121001 comandant / comandant adjunct aviaŃie
122906 comandant aeroclub
122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
314301 comandant detasament zbor
122669 comandant instructor
314302 comandant însoŃitor de bord
122602 comandant pentru nave maritime
121002 comandant port, flotă
111004 comandant unic aviaŃie
833102 combainier agricol
245102 comentator publicist
245126 comentator radio TV
344904 comisar
241102 comisar garda financiară
111005 comisar general
111006 comisar general adjunct
241111 comisar principal
123101 comisar sef divizie garda financiară
915104 comisioner
816303 compresorist
811212 concasorist
815303 concentrator - purificator în chimie
214902 conceptor /conceptor CAO
245303 concert maestru
812114 condiŃioner finisor
823126 condiŃioner finisor produse din cauciuc
822201 condiŃioner finisor produse explozive
827602 condiŃioner miere
741601 condiŃioner tutun pentru fabricarea Ńigaretelor
122604 conducător (director si director adjunct) AdministraŃia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)
122675 conducător activitate de transport rutier
834004 conducător ambarcaŃiuni agrement pe ape interioare
122303 conducător antrepriză construcŃii montaj
246010 conducător arhiepiscopal
831103 conducător autodrezină
835008 conducător autoîncărcător portuar
832404 conducător autospecială
835007 conducător autotrailer
343202 conducător carte funciară
114201 conducător de asociaŃii, filiale si organizaŃii obstesti
131901 conducător de întreprindere mică - patron (girant)învăŃământ, sănătate, sport, turism,
informatică
214213 conducător de lucrări civile
832101 conducător de motocicletă
832102 conducător de motoscuter
114301 conducător de organizaŃii umanitare si asimilaŃi
131105 conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană
834007 conducător de salupă maritimă/fluvială
131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
131401 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerŃ
131201 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă si prelucrătoare
131501 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră si restaurante
131301 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcŃii
131101 conducător întreprindere mică - patron (girant)agricultură, silvicultură, vânătoare,
piscicultură si pescuit
131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii
131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi si comunicaŃii
122907 conducător tabără scolară
832303 conducător tramvai (vatman)
832302 conducător troleibuz
214102 conductor arhitect
722311 conductor de instalaŃii
511201 conductor tren
511204 conductor vagon de dormit si cusetă
828501 confectioner de beŃe, lansete, mânere si dopuri pentru unelte de pescuit
733119 confectioner manual în metaloplastie
733104 confectioner plute
826411 confectioner sabloane si cilindri de imprimat
828601 confecŃioner - asamblor articole din carton
828502 confecŃioner - asamblor articole din lemn
828602 confecŃioner - asamblor articole din textile
744202 confecŃioner articole din piele si înlocuitori
733202 confecŃioner articole hârtie
824001 confecŃioner articole speciale din lemn
814102 confecŃioner bastoane din plută
828313 confecŃioner becuri
733203 confecŃioner bibelouri din Jenille
742401 confecŃioner bidinele, pensule, perii
724114 confecŃioner cablaje auto
828208 confecŃioner cabluri si arbori de cabluri
721403 confecŃioner capace de carde
822207 confecŃioner cartuse vânătoare
822327 confecŃioner celule de electroliză
828308 confecŃioner circuite imprimate
828306 confecŃioner circuite integrate
721404 confecŃioner cocleŃi
814103 confecŃioner colaci si centuri de salvare
743503 confecŃioner corsete
733120 confecŃioner corzi din intestine
733109 confecŃioner cretă scolară
824024 confecŃioner cutii chibrituri din carton
824003 confecŃioner cutii chibrituri din furnir
733114 confecŃioner cuŃite, brice, brăŃări, andrele, agrafe, inele
822326 confecŃioner de elemente galvanice
823103 confecŃioner de produse industriale din cauciuc
722109 confecŃioner ferodouri
822202 confecŃioner fitile
734502 confecŃioner flori artificiale
823107 confecŃioner garnituri de etansare din cauciuc
821210 confecŃioner garnituri din azbest
733105 confecŃioner garnituri pentru etansare
824005 confecŃioner gămălii chibrituri
713408 confecŃioner geam termoizolator
828204 confecŃioner grătare si accesorii pentru acumulatori
822319 confecŃioner izolaŃii la conductori electrici
733212 confecŃioner îmbrăcare volane în piele
743402 confecŃioner îmbrăcăminte din piele si înlocuitori, după comandă
744203 confecŃioner încălŃăminte ortopedică
733125 confecŃioner jaluzele
733102 confecŃioner jucării
828311 confecŃioner lămpi cu vapori de mercur
828312 confecŃioner lămpi cu vapori de sodiu
828310 confecŃioner lămpi fluorescente
822320 confecŃioner mantale de plumb prin presare la cabluri
733206 confecŃioner manual de produse din sfori sau frânghii
733122 confecŃioner materiale didactice pentru stiinŃele naturii
742402 confecŃioner mături
824019 confecŃioner mine pentru creioane
742206 confecŃioner montator produse lemn
733115 confecŃioner nasturi, piepteni
733103 confecŃioner obiecte artizanale din lemn
733116 confecŃioner obiecte casnice din deseuri aluminiu si alte metale
733117 confecŃioner obiecte din ipsos
733118 confecŃioner obiecte din os, scoică, mică etc.
824002 confecŃioner parchete
743303 confecŃioner pălării
828305 confecŃioner piese radio si semiconductori
733101 confecŃioner piese, linguri, spiŃe, albii, doniŃe, cozi de unelte, sindrilă, ciubere
721405 confecŃioner plase din sârmă
733201 confecŃioner plase pescăresti
712103 confecŃioner plase si pânze rabiŃ din stuf
712102 confecŃioner plăci din diverse materiale
814106 confecŃioner plăci izolatoare
828205 confecŃioner plăci pentru acumulatori
826214 confecŃioner polizoare din pâslă
743206 confecŃioner presuri
814304 confecŃioner produse igienico-sanitare
822203 confecŃioner produse pirotehnice
828202 confecŃioner protecŃie dielectrică pentru acumulatori
822304 confecŃioner protecŃii si obiecte anticorozive
733123 confecŃioner proteze dentare
733124 confecŃioner proteze ortopedice
743504 confecŃioner reparator cravate
814101 confecŃioner rondele din plută
828307 confecŃioner scală radio
731112 confecŃioner seringi
826428 confecŃioner sabloane la imprimerie
822324 confecŃioner si legător depolarizator
731305 confecŃioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
814301 confecŃioner tambur filigranare
713409 confecŃioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice
813106 confecŃioner termosuri
822321 confecŃioner toroane si cablaje la conductori electrici
743209 confecŃioner tricotaje după comandă
828302 confecŃioner tuburi cinescop
733211 confecŃioner unelte pescuit din plase
734503 confecŃioner, prelucrător Ńevi pentru industria textilă
742216 confecŃioner-montator cercuri la butoaie
231002 conferenŃiar universitar
414111 conservator arhivă
243105 conservator arhivă
414119 conservator bunuri culturale
414113 conservator opere de artă si monumente istorice
243102 conservator opere de artă si monumente istorice (studii sup.)
212105 consilier actuar
247001 consilier administraŃia publică
241949 consilier afaceri europene
111011 consilier al ministrului
214105 consilier arhitect
242911 consilier armonizare legislativă
221201 consilier bacteriolog
221205 consilier biochimist
221101 consilier biolog
221105 consilier botanist
211302 consilier chimist
246009 consilier culte
242905 consilier de justiŃie
242206 consilier de probaŃiune
111007 consilier diplomatic
221113 consilier ecolog
111019 consilier economic
221209 consilier farmacolog
241103 consilier financiar-bancar
241201 consilier forŃă de muncă si somaj
211405 consilier geofizician
211401 consilier geolog
111008 consilier guvernamental
211409 consilier hidrogeolog
211413 consilier hidrolog
221301 consilier inginer agronom
214604 consilier inginer chimist
214209 consilier inginer construcŃii
221305 consilier inginer horticol
215204 consilier inginer industria alimentară
216103 consilier inginer industrializarea lemnului
214533 consilier inginer mecanic
214706 consilier inginer metalurg
214710 consilier inginer minier
214608 consilier inginer petrochimist
214718 consilier inginer petrolist
216205 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
221319 consilier inginer silvic
216303 consilier inginer tehnologia celulozei si hârtiei
215106 consilier inginer textile, pielărie
221309 consilier inginer zootehnist
111010 consilier instituŃii publice
244604 consilier în domeniul adicŃiilor
235201 consilier învăŃământ
242103 consilier juridic
212101 consilier matematician
222104 consilier medic
221213 consilier microbiolog
114101 consilier organizaŃie politică
241208 consilier orientare privind cariera
111071 consilier parlamentar
211417 consilier pedolog
244801 consilier pentru tineret
114225 consilier presedinte organizaŃie profesională naŃională
114226 consilier presedinte organizaŃie profesională, filială judeŃeană/ municipiu
111070 consilier prezidenŃial
241918 consilier proprietate industrială autorizat
212201 consilier statistician
235903 consilier scolar
111009 consilier si consultant juridic
214439 consilier tehnic
122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultură
241604 consilier vânzări asigurări
221109 consilier zoolog
211205 consilier/expert în meteorologie si domenii conexe
244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management
244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerŃ si marketing
244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului
244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală
244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică
244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaŃii economice internaŃionale
721421 constructor - montator de structuri metalice
731206 constructor - reparator de acordeoane si armonici
731207 constructor - reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuŃie)
731213 constructor – restaurator de orgi
712907 constructor căi ferate
731205 constructor claviatură
713102 constructor de acoperisuri
712908 constructor linii tramvai
712304 constructor structuri monolite
241906 consul
111012 consul general
247005 consultant administraŃie publică
241936 consultant afaceri în agricultură
245504 consultant artistic
241512 consultant bancar
241112 consultant bugetar
244705 consultant cameral
241214 consultant condiŃii muncă
516914 consultant de securitate
241129 consultant fiscal
241209 consultant în domeniul forŃei de muncă
213104 consultant în informatică
244107 consultant în management
241117 consultant plasamente valori mobiliare
111013 consultant prezidenŃial si guvernamental
241213 consultant reconversie - mobilitate personal
242310 consultant sistem de calitate
221327 consultant tehnic în producŃia de cereale, plante tehnice si furaje
343302 contabil
343306 contabil bugetar
412206 contabil financiar bancar
123102 contabil sef
121112 contabil sef/director financiar/bancă/societate leasing
511205 controlor acces metrou
511203 controlor bilete
315201 controlor calitate
822209 controlor calitate după efectuarea probelor la armament si muniŃie
822213 controlor calitate pentru execuŃia elementelor la armament si muniŃie
722115 controlor de calitate la forjare
822328 controlor de calitate la protejări metalice
722116 controlor de calitate la turnare
731123 controlor de conformitate în industria de masini
241127 controlor de gestiune
711104 controlor de producŃie la minele de aur nativ
314401 controlor dirijare nonradar
313201 controlor emisii RTV
123103 controlor financiar
915202 controlor poartă
123104 controlor revizor financiar
314402 controlor sol
313103 controlor si recondiŃioner filme
241104 controlor tezaur
413303 controlor trafic
314419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
314413 controlor trafic aerian dirijare non-radar
314414 controlor trafic aerian dirijare radar
314415 controlor trafic aerian informare
314403 controlor trafic aviaŃia civilă
344101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii)
241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare)
121108 coordonator compartiment/colectiv bancă
121117 coordonator conformitate
315220 coordonator în materie de securitate si sănătate în muncă (studii medii)
241221 coordonator în materie de securitate si sănătate în muncă (studii superioare)
122909 coordonator presă
245531 coordonator producŃie film
241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale
245317 copiator note muzicale
314303 copilot
734301 copist formare tipar plan
347602 copywriter publicitate (studii medii)
245525 copywriter publicitate (studii superioare)
347120 corector
245103 corector
414302 corector editură presă
245505 corector transmisie
414303 corector-revizor poligrafie
245402 coregraf
245304 corepetitor
241916 corespondent comercial
245106 corespondent presă
245105 corespondent radio
241926 corespondent securitate - confidenŃialitate produs
245104 corespondent special (Ńară si străinătate)
742209 corhănitor
245305 corist
245324 corist operă
734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)
514102 cosmetician
347107 costumier
714301 cosar
823206 creator, modelier mase plastice
612102 crescător - îngrijitor de animale domestice pentru producŃia de lapte si carne
612402 crescător - îngrijitor de cabaline
612105 crescător bovine
612501 crescător de animale mici
612901 crescător de melci
612201 crescător de păsări
612602 crescător îngrijitor animale de laborator
612601 crescător îngrijitor animale sălbatice captive
612106 crescător porcine
245107 critic de artă
245124 critic literar
245125 critic muzical
743301 croitor
743501 croitor - confecŃioner îmbrăcăminte, după comandă
826902 croitor confecŃii industriale din blană
826602 croitor mănusi piele
823127 croitor pentru încălŃăminte si articole tehnice din cauciuc
826612 croitor stanŃator articole marochinărie
826605 croitor stanŃator piese încălŃăminte
743204 crosetor
421301 crupier
734101 culegător la masina de cules si turnat rânduri (linotipist)
734102 culegător la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text
(monotastor)
734103 culegător la masina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)
734104 culegător manual (zeŃar)
813902 cuptorar ceramică fină si decor
821201 cuptorar lianŃi
813910 cuptorar produse abrazive
813915 cuptorar produse din cărbune
813912 cuptorar produse refractare
813105 cuptorar recoacere sticlă
722111 cuptorar termist pentru ferite
913302 curăŃătoreasă lenjerie
743308 curăŃitor - reparator pălării
722429 curăŃitor - sablator
714302 curăŃitor de faŃade
812109 curăŃitor lingouri
827111 curăŃitor piei
826119 curăŃitor slefuitor garnituri carde
742207 curbător - montator butoaie lemn
824012 curbător lemn
744204 curelar, confecŃioner harnasamente
915101 curier
241908 curier diplomatic
826613 cusător articole marochinărie
826904 cusător confecŃii industriale din blană
826601 cusător mănusi piele
826607 cusător piese din piele si înlocuitori
823117 cusător piese la încălŃăminte din cauciuc
511306 custode arii protejate

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog