21 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, C

743212 aburitor textile
831204 acar
245301 acompaniator
822316 acoperitor metale
713101 acoperitor-învelitor Ńiglă, azbociment, tablă
731201 acordor acordeoane, armonici
731202 acordor piane, pianine, orgă, Ńambal
347401 acrobat
245501 actor
245502 actor mânuitor de păpusi
212110 actuar (studii sup.)
343405 actuarist
313102 acustician cinematografic
111001 adjunct al procurorului general
512101 administrator
241509 administrator bancar/produs leasing
213903 administrator baze de date
321309 administrator bunuri agricole
421203 administrator cont
241119 administrator credite
341603 administrator cumpărări
213902 administrator de reŃea de calculatoare
213909 administrator de reŃea de telefonie VOIP
241901 administrator editură
412207 administrator financiar (patrimoniu) studii medii
244111 administrator financiar (patrimoniu) studii sup.
131505 administrator hotel
512112 administrator imobile
241123 administrator judiciar
512113 administrator pensiune turistică
512102 administrator pieŃe si târguri
247008 administrator public
241902 administrator publicaŃii
915212 administrator sistem de securitate bancară
312205 administrator sistem documentar
241939 administrator societate comercială
741107 afumător carne
321301 agent agricol
412205 agent bursă
241118 agent capital de risc
342101 agent comercial
241513 agent compensare (interbancară)
516909 agent conducători câini de serviciu
241903 agent consular
341601 agent contractări si achiziŃii (broker mărfuri)
516902 agent control acces
341604 agent cumpărări
413334 agent curier
341201 agent de asigurare
514907 agent de curăŃenie clădiri si mijloace de transport
247007 agent de dezvoltare
516907 agent de intervenŃie pază si ordine
342911 agent de navă
341102 agent de schimb
516901 agent de securitate
314509 agent de securitate aeroportuară
516903 agent de securitate incinte (magazin, hotel, întreprindere etc.)
341404 agent de transport turistic intern/internaŃional/de ticketing/de rezervări/de cazare/ de publicitate/ marketing/de
asistenŃă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/ turism de afaceri
341402 agent de turism
341403 agent de turism touroperator
341401 agent de voiaj
514901 agent dezinfecŃie, deratizare, dezinsecŃie
514908 agent ecolog
342303 agent evidenŃă si plată a ajutorului de somaj
421501 agent fiscal
516904 agent gardă de corp
712915 agent hidrotehnic
341301 agent imobiliar (broker imobiliar)
342902 agent literar
342203 agent maritim
342305 agent ocupare
342302 agent orientare profesională a somerilor/ agent informare privind cariera
516915 agent poliŃie comunitară
414201 agent postal
343201 agent procedural
342901 agent reclamă publicitară
342301 agent repartizare a forŃei de muncă
314501 agent salvare aero-portuară si instalaŃii de stins incendii
342907 agent servicii client
413335 agent staŃie metrou
516908 agent transport valori
413301 agent transporturi
422101 agent transporturi externe
422102 agent transporturi interne
342202 agent tranzit
341904 agent vânzări
322701 agent veterinar
812121 aglomeratorist
611101 agricultor
613001 agricultor în culturi vegetale si crescător de animale
611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice
816104 ajutor fochist
743304 ajutor maistru croitor
743102 ajutor maistru filator
743203 ajutor maistru Ńesător, tricoteur
314104 ajutor ofiŃer mecanic fluvial
512303 ajutor ospătar
122301 ajutor sef brigadă în construcŃii
814204 albitor pastă hârtie
812211 alimentator - încălzitor de materiale
712920 alpinist utilitar
214901 alŃi arhitecŃi, ingineri si asimilaŃi
421401 amanetar
932001 ambalator manual
111002 ambasador
731101 AMC-ist
213101 analist
312102 analist ajutor
242913 analist armonizare legislativă
241507 analist bancar/societate leasing
242307 analist calitate
241401 analist cumpărări/consultant furnizori
244203 analist de mediu
241943 analist financiar
241115 analist investiŃii
244204 analist în turism
242308 analist măsurători metrologice
241210 analist piaŃa muncii
241126 analist preŃ de revenire/costuri
241211 analist recrutare/integrare salariaŃi
342306 analist resurse umane
241922 analist servicii client
241212 analist sisteme salarizare
242309 analist studiul materialelor
341906 analist tehnic pieŃe financiare
244205 analist teritorial
345003 anchetator poliŃie
511304 animator centre de vacanŃă
349402 animator de hotel
347131 animator film de animaŃie (studii medii)
245529 animator film de animaŃie (studii superioare)
511303 animator socio-educativ
347510 animator sportiv
522001 anticar
347501 antrenor
612401 antrenor cabaline
347511 antrenor coordonator
347519 antrenor de fitness
347506 antrenor de fotbal profesionist
122901 antrenor federaŃie sportivă
514301 antreprenor servicii funerare
612301 apicultor
732101 aplicator de detalii la produse din ceramică
915201 aprod
347512 arbitru judecător sportiv
611201 arboricultor
731301 argintar
813111 argintar produse din sticlă
244206 arheolog
246001 arhiepiscop
246002 arhiereu vicar
214101 arhitect clădiri
214104 arhitect restaurări
123701 arhitect sef
214103 arhitect urbanism, peisagistică si amenajarea teritoriului
414101 arhivar
343208 arhivar notariat
243101 arhivist
246003 arhondar
813920 armator de izolatori electrici ( prelucrător produse electrotehnice)
731102 armurier
245210 art director
347601 art director publicitate (studii medii)
711201 artificier de mină
711202 artificier la lucrări de suprafaŃă
245503 artist circ
245319 artist instrumentist
245302 artist liric
245323 artist liric operă
245201 artist plastic
244606 art-terapeut
822309 arzător email
813903 arzător produse ceramice
813109 arzător produse din sticlă
822325 asamblator elemente si baterii galvanice
742205 asamblator lăzi
826615 asamblator montator articole marochinărie
713407 asamblator montator profile aluminiu si geam termopan
828403 asamblor articole de sport
828401 asamblor biciclete
828402 asamblor jucării
722403 ascuŃitor călitor garnituri de carde
722401 ascuŃitor laminate la cald
722402 ascuŃitor laminate la rece
722404 ascuŃitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic
712904 asfaltator
241947 asistent analist
241923 asistent comercial
343104 asistent de cabinet
251503 asistent de cercetare de aeronave
258106 asistent de cercetare economist în economia generală
258104 asistent de cercetare economist în economia mediului
258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară
258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică
258102 asistent de cercetare economist în management
258110 asistent de cercetare economist în marketing
258112 asistent de cercetare economist în relaŃii economice internaŃionale
254303 asistent de cercetare în agricultură
254312 asistent de cercetare în agromontanologie
258204 asistent de cercetare în antropologie
258210 asistent de cercetare în arheologie
251102 asistent de cercetare în arhitectură
251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial
251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal)
251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)
258208 asistent de cercetare în asistenŃa socială
248108 asistent de cercetare în astronomie
251418 asistent de cercetare în automatică
251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere
254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică
254102 asistent de cercetare în biologie
254106 asistent de cercetare în biologie chimie
254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură
254108 asistent de cercetare în botanică
251806 asistent de cercetare în cadastru
251415 asistent de cercetare în calculatoare
251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice
248302 asistent de cercetare în chimie
248306 asistent de cercetare în chimie fizică
251406 asistent de cercetare în comunicaŃii
252112 asistent de cercetare în confecŃii din piele si înlocuitori
251506 asistent de cercetare în construcŃii aerospatiale
251203 asistent de cercetare în construcŃii civile, industriale si agricole
251206 asistent de cercetare în construcŃii de căi ferate, drumuri si poduri
251530 asistent de cercetare în construcŃii de masiniagricole
251209 asistent de cercetare în construcŃii hidrotehnice
251213 asistent de cercetare în construcŃii miniere
252206 asistent de cercetare în controlul calităŃii produselor alimentare
251542 asistent de cercetare în creaŃia tehnică în construcŃia de masini
249204 asistent de cercetare în demografie
257002 asistent de cercetare în domeniul stiinŃelor juridice
254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic
251521 asistent de cercetare în echipamente de proces
251512 asistent de cercetare în echipamente si instalaŃii bord
254112 asistent de cercetare în ecologie si protecŃia mediului
255902 asistent de cercetare în educaŃie fizică si sport
251324 asistent de cercetare în electroenergetică
251306 asistent de cercetare în electrofizică
251312 asistent de cercetare în electromecanică
251403 asistent de cercetare în electronica aplicată
251303 asistent de cercetare în electrotehnică
251330 asistent de cercetare în energetica industrială
258212 asistent de cercetare în etnologie
253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere
251703 asistent de cercetare în exploatări miniere
252103 asistent de cercetare în filatură-Ńesătorie
258404 asistent de cercetare în filologie
258302 asistent de cercetare în filozofie
256002 asistent de cercetare în finanŃe-bănci
248102 asistent de cercetare în fizică
248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică
248104 asistent de cercetare în fizică-chimie
255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie
248410 asistent de cercetare în geochimie
251803 asistent de cercetare în geodezie
248406 asistent de cercetare în geofizică
258206 asistent de cercetare în geografie
248402 asistent de cercetare în geologie
248412 asistent de cercetare în geologie petrolieră
248404 asistent de cercetare în geologie tehnică
256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar
254309 asistent de cercetare în horticultură
250102 asistent de cercetare în informatică
254314 asistent de cercetare în ingineria genetică
253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice
251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251216 asistent de cercetare în instalaŃii
251548 asistent de cercetare în instalaŃii si utilaje pentru transportul si depozitarea
produselor petroliere
258304 asistent de cercetare în istorie
258402 asistent de cercetare în lingvistică
251518 asistent de cercetare în masini hidraulice si pneumatice
251515 asistent de cercetare în masini si echipamente termice
251545 asistent de cercetare în masini si instalaŃii mecanice
249102 asistent de cercetare în matematică
249106 asistent de cercetare în matematică aplicată
249110 asistent de cercetare în matematică informatică
249108 asistent de cercetare în matematică-fizică
249104 asistent de cercetare în matematică-mecanică
251524 asistent de cercetare în mecanică fină
255102 asistent de cercetare în medicina generală
255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică
255302 asistent de cercetare în medicina veterinară
255104 asistent de cercetare în medicină tradiŃională
251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă
248202 asistent de cercetare în meteorologie
251309 asistent de cercetare în metrologie
254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie
251409 asistent de cercetare în microelectronică
248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică si experimentală
235102 asistent de cercetare în pedagogie
254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie
252209 asistent de cercetare în pescuit si acvacultură
251609 asistent de cercetare în petrochimie si carbochimie
251709 asistent de cercetare în petrol (extracŃie -prospecŃiune)
253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului
251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice si tratamente termice
251706 asistent de cercetare în prepararea substanŃelor minerale utile
258502 asistent de cercetare în psihologie
258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
254317 asistent de cercetare în silvicultură
251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie
258202 asistent de cercetare în sociologie
249202 asistent de cercetare în statistică
251727 asistent de cercetare în stiinŃa materialelor
258306 asistent de cercetare în stiinŃele politice
251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei si fibrelor
252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor
si înlocuitorilor
251612 asistent de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari
251527 asistent de cercetare în tehnologia construcŃiilor de masini
252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
251603 asistent de cercetare în tehnologia substanŃelor anorganice
251606 asistent de cercetare în tehnologia substanŃelor organice
251551 asistent de cercetare în tehnologie si echipamente neconvenŃionale
251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice
251412 asistent de cercetare în telecomenzi si electronică în transporturi
251712 asistent de cercetare în topografie minieră
252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecŃii textile
251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor
251536 asistent de cercetare în utilaje si instalaŃii portuare
251539 asistent de cercetare în utilaje si tehnologia ambalării
254319 asistent de cercetare în zootehnie
251315 asistent de cercetare roboŃi industriali
322301 asistent de nutriŃie
241924 asistent director/responsabil de funcŃiune (studii sup.)
322801 asistent farmacist
311116 asistent fizică si chimie
343103 asistent manager
513103 asistent maternal
222908 asistent medical (studii superioare)
322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA
322603 asistent medical fizioterapie
322101 asistent medical generalist
122902 asistent medical sef
211206 asistent meteorolog
322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
513304 asistent personal al persoanei cu handicap grav
513305 asistent personal îngrijire
245532 asistent producŃie film
343214 asistent registrator
347124 asistent regizor artistic
347135 asistent regizor emisie
347134 asistent regizor studio
342906 asistent relaŃii publice si comunicare (studii medii)
245538 asistent scenograf
244607 asistent social cu competenŃă în sănătate mintală
346001 asistent social nivel mediu
244601 asistent social nivel superior
242313 asistent standardizare
231001 asistent universitar
322702 asistent veterinar
323202 asistentă puericultoare
514902 astrolog
241905 atasat diplomatic
234003 audiolog
242305 auditor de mediu
242317 auditor de sistem de management pentru sănătate si securitate ocupaŃională
241130 auditor financiar
241125 auditor intern
241961 auditor intern în sectorul public
242303 auditor în domeniul calităŃii
242320 auditor în domeniul siguranŃei alimentare
724401 automatist
816116 automatist pentru supraveghere si întreŃinere cazane
322102 autopsier
322703 autopsier la ecarisaj
413323 avizier căi ferate
242101 avocat

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog