17 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, E

221121 ecolog
241502 economist bancă
121102 economist sef
245534 editor coordonator programe TV
313124 editor imagine
245522 editor RTV (stiri)
245108 editorialist
332001 educatoare
516302 educator în penitenciare
333001 educator în unităŃi de handicapaŃi
332002 educator-puericultor
724105 electrician aparate măsură-control si automatizare în centrale termoelectrice si nuclearo-electrice
723101 electrician auto
724507 electrician de întreŃinere si reparaŃii
724512 electrician de mină
724201 electrician depanator utilaje calcul
724101 electrician echipamente electrice si energetice
724501 electrician exploatare centrale si staŃii electrice
724502 electrician exploatare reŃele electrice
313104 electrician iluminare filmare
713701 electrician în construcŃii
724106 electrician montare si reparaŃii aparataj electric de protecŃie, relee, automatizare
724503 electrician montare si reparaŃii cabluri electrice subterane
724505 electrician montare si reparaŃii echipament electric din centrale, staŃii si posturi de
transformare electrice
724504 electrician montare si reparaŃii linii electrice aeriene
724508 electrician montator de instalaŃii automatizate
724509 electrician montator de instalaŃii electrice la mijloace de transport
724113 electrician nave
724510 electrician pentru protecŃia catodică
724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice
724506 electrician protecŃie relee, automatizări si măsurători electrice
724511 electrician rural
724108 electrician verificări si măsurători electrice în centrale si reŃele electrice
724414 electromecanic
723102 electromecanic auto
724413 electromecanic automatizari si telecomunicaŃii
724411 electromecanic electroalimentare
724115 electromecanic masini si echipamente electrice
724403 electromecanic radio-radioficare
724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
724404 electromecanic reŃele cabluri
724405 electromecanic reŃele linii
724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
724116 electromecanic staŃii pompare apă - canal
724406 electromecanic telegrafie, telefonie
812113 electrometalurgist
724202 electronist depanator utilaje calcul
724407 electronist telecomunicaŃii
822305 emailator
822311 emailator firme si decoruri
822310 emailator insigne si decoraŃii
822315 emailator prin imersiune
822312 emailator prin pudrare
822313 emailator prin pulverizare
246012 episcop
222301 epizotolog
812117 epurator gaze
322604 ergoterapeut
341701 estimator licitaŃii
313105 etaloner
241114 evaluator
341702 evaluator asigurări
241219 evaluator de competenŃe profesionale
516913 evaluator de risc efracŃie
241960 evaluator proiecte
321107 evaluator si auditor de mediu
247011 examinator de stat de specialitate
246013 exarh
811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
241124 executor bancar
242902 executor judecătoresc
343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)
413331 expeditor internaŃional
241948 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
241940 expert achiziŃii publice
212106 expert actuar
247002 expert administraŃia publică
241935 expert aplicare legislaŃie armonizată în domeniul industriei si comerŃului
214106 expert arhitect
242912 expert armonizare legislativă
221202 expert bacteriolog
221206 expert biochimist
221102 expert biolog
221106 expert botanist
231003 expert centre de perfecŃionare
211303 expert chimist
241517 expert conformitate
241105 expert contabil-verificator
241950 expert contractare activităŃi investiŃionale
221114 expert ecolog
241953 expert eficientizare investiŃii
241952 expert elaborare documentaŃii tehnice de montaj
241955 expert elaborare-evaluare documentaŃii achiziŃii investiŃionale
241954 expert evaluare-actualizare devize generale investiŃii
241704 expert evaluator de active financiare
241703 expert evaluator de bunuri mobile
241701 expert evaluator de întreprinderi
241702 expert evaluator de proprietăŃi imobiliare
221210 expert farmacolog
241106 expert financiar-bancar
241128 expert fiscal
241202 expert forŃă de muncă si somaj
211406 expert geofizician
211402 expert geolog
211410 expert hidrogeolog
211414 expert hidrolog
221302 expert inginer agronom
214605 expert inginer chimist
214210 expert inginer construcŃii
221306 expert inginer horticol
215205 expert inginer industria alimentară
216104 expert inginer industrializarea lemnului
214534 expert inginer mecanic
214707 expert inginer metalurg
214711 expert inginer minier
214609 expert inginer petrochimist
214719 expert inginer petrolist
216206 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
221320 expert inginer silvic
216304 expert inginer tehnologia celulozei si hârtiei
215107 expert inginer textile, pielărie
221310 expert inginer zootehnist
241945 expert în conducerea si organizarea activităŃilor de mentenanŃă
241944 expert în ingineria costurilor investiŃionale
241959 expert în management activităŃi investiŃionale
235202 expert învăŃământ
242904 expert jurist
423103 expert local pe problemele romilor
212102 expert matematician
222105 expert medic
221214 expert microbiolog
241956 expert monitorizare si control lucrări de montaj
211418 expert pedolog
244513 expert poligraf
241957 expert prevenire – reducere riscuri tehnologice
241942 expert prevenire si combatere a corupŃiei
241951 expert recepŃie investiŃii industriale
241932 expert relaŃii externe
212202 expert statistician
241801 expert tehnic extrajudiciar
241958 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj
221110 expert zoolog
241907 expert/inspector vamal
242306 expert/specialist standardizare
815301 extractorist în chimie
815304 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterină

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog