13 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, I-J

O TARA DE INGINERI SI INSPECTORI 
322201 igienist
714107 ignifugator
245307 ilustrator muzical
313126 ilustrator muzical
246017 imam
413304 impiegat auto
413336 impiegat de miscare metrou
422201 impiegat informaŃii
413305 impiegat informaŃii aviaŃie
413306 impiegat registru miscare
824004 impregnator - uscător chibrituri
814118 impregnator la înnobilare PFL
823114 impregnator produse cauciuc
342908 impresar artistic
342903 impresar muzical
347514 impresar sportiv
342904 impresar teatru
734602 imprimator serigraf
734601 imprimeur textil
916203 incinerator
513204 infirmier
322906 infoenergetician radiestezist
213901 inginer de sistem în informatică
221325 inginer agronom
214402 inginer automatist
214512 inginer autovehicule rutiere
214506 inginer aviaŃie
214204 inginer căi ferate, drumuri si poduri
214315 inginer centrale nuclearo-electrice
214613 inginer chimist
221401 inginer clinic
215101 inginer confecŃii piele si înlocuitori
214206 inginer constructor instalaŃii
214201 inginer construcŃii civile, industriale si agricole
214205 inginer construcŃii hidrotehnice
251502 inginer de cercetare de aeronave
254302 inginer de cercetare în agricultură
254311 inginer de cercetare în agromontanologie
251417 inginer de cercetare în automatică
251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere
251805 inginer de cercetare în cadastru
251414 inginer de cercetare în calculatoare
251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului
251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice
251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice
251405 inginer de cercetare în comunicaŃii
252111 inginer de cercetare în confecŃii din piele si înlocuitori
251505 inginer de cercetare în construcŃii aerospatiale
251202 inginer de cercetare în construcŃii civile, industriale si agricole
251205 inginer de cercetare în construcŃii de căi ferate, drumuri si poduri
251529 inginer de cercetare în construcŃii de masini agricole
251208 inginer de cercetare în construcŃii hidrotehnice
251212 inginer de cercetare în construcŃii miniere
252205 inginer de cercetare în controlul calităŃii produselor alimentare
251541 inginer de cercetare în creaŃia tehnică în construcŃia de masini
251520 inginer de cercetare în echipamente de proces
251511 inginer de cercetare în echipamente si instalaŃii bord
251323 inginer de cercetare în electroenergetică
251305 inginer de cercetare în electrofizică
251311 inginer de cercetare în electromecanică
251402 inginer de cercetare în electronica aplicată
251302 inginer de cercetare în electrotehnică
251329 inginer de cercetare în energetica industrială
253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere
251702 inginer de cercetare în exploatări miniere
252102 inginer de cercetare în filatură-Ńesătorie
251802 inginer de cercetare în geodezie
254308 inginer de cercetare în horticultură
253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice
251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice
251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară si protecŃia mediului
251215 inginer de cercetare în instalaŃii
251547 inginer de cercetare în instalaŃii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
251517 inginer de cercetare în masini hidraulice si pneumatice
251514 inginer de cercetare în masini si echipamente termice
251544 inginer de cercetare în masini si instalaŃii mecanice
251523 inginer de cercetare în mecanică fină
251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă
251308 inginer de cercetare în metrologie
251408 inginer de cercetare în microelectronică
254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie
252208 inginer de cercetare în pescuit si acvacultură
251608 inginer de cercetare în petrochimie si carbochimie
251708 inginer de cercetare în petrol (extracŃie -prospecŃiune)
253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului
251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice si tratamente termice
251705 inginer de cercetare în prepararea substanŃelor minerale utile
253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
254316 inginer de cercetare în silvicultură
251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie
251726 inginer de cercetare în stiinŃa materialelor
251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei si fibrelor
252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor si înlocuitorilor
251611 inginer de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari
251526 inginer de cercetare în tehnologia construcŃiilor de masini
252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
251602 inginer de cercetare în tehnologia substanŃelor anorganice
251605 inginer de cercetare în tehnologia substanŃelor organice
251550 inginer de cercetare în tehnologie si echipamente neconvenŃionale
251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice
251411 inginer de cercetare în telecomenzi si electronică în transporturi
251711 inginer de cercetare în topografie minieră
252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecŃii textile
251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor
251535 inginer de cercetare în utilaje si instalaŃii portuare
251538 inginer de cercetare în utilaje si tehnologia ambalării
251314 inginer de cercetare roboŃi industriali
214417 inginer de recepŃie si control aeronave
213905 inginer de sistem software
221117 inginer ecolog
244109 inginer economist
214305 inginer electroenergetică
214421 inginer electromecanic
214503 inginer electromecanic minier
214401 inginer electromecanic SCB
214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicaŃii
214407 inginer electrotehnist
214403 inginer emisie
214308 inginer energetică industrială
214317 inginer exploatare instalaŃii nucleare
214802 inginer geodez
211421 inginer geolog
214314 inginer hidroenergetică
214440 inginer iluminare
214408 inginer imagine
216101 inginer industrializarea lemnului
214203 inginer instalaŃii pentru construcŃii
221323 inginer îmbunătăŃiri funciare
215201 inginer în industria alimentară
214511 inginer masini hidraulice si pneumatice
214510 inginer masini termice
214508 inginer masini unelte
214504 inginer material rulant cale ferată
216203 inginer materiale de construcŃii
214501 inginer mecanic
214519 inginer mecanic masini instalaŃii miniere
214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcŃii
214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214505 inginer mecanică agricolă
214509 inginer mecanică fină
214701 inginer metalurgie extractivă
214715 inginer metalurgie neferoasă
214725 inginer mineralurg
214702 inginer minier
214404 inginer montaj
214507 inginer nave
214405 inginer navigaŃie
214548 inginer pentru protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie, supraveghere)
214601 inginer petrochimist
214716 inginer petrolist
214540 inginer pilot de încercare
216201 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214714 inginer prelucrări metalurgice
214705 inginer preparator minier
214409 inginer producŃie
214435 inginer proiectant comunicaŃii
214312 inginer reŃele electrice
214438 inginer sisteme de securitate
214410 inginer sunet
122102 inginer sef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit
214430 inginer sef car reportaj
122201 inginer sef exploatare nucleară
122701 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
122202 inginer sef industria extractivă si prelucrătoare
122302 inginer sef în construcŃii
122801 inginer sef întreprinderi de reparaŃii obiecte de uz casnic, curăŃătorii si alte servicii pentru populaŃie
122203 inginer sef radioprotecŃie
214432 inginer sef schimb emisie
122606 inginer sef transporturi
214546 inginer tehnolog în fabricarea armamentului si muniŃiei
221315 inginer tehnolog în zootehnie
214722 inginer tehnolog metalurg
214309 inginer termoenergetică
215102 inginer textile, pielărie
214804 inginer topograf
214805 inginer topograf minier
215103 inginer tricotaje, confecŃii
221326 inginer zootehnist
214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian
214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice
732303 inscripŃioner pe produse de sticlă si ceramică
242207 inspector probaŃiune
214434 inspector aeronautic
241108 inspector asigurări
349306 inspector calitate producŃie culinară
241605 inspector coordonator asigurări
241608 inspector coordonator daune
311535 inspector cu supravegherea si verificarea tehnică a instalaŃiilor
246018 inspector culte
214107 inspector de specialitate arhitect
211407 inspector de specialitate geofizician
211411 inspector de specialitate hidrogeolog
211419 inspector de specialitate pedolog
244110 inspector de concurenŃă
247010 inspector de integritate
345001 inspector de poliŃie
241606 inspector de risc
516912 inspector de securitate
212107 inspector de specialitate actuar
247003 inspector de specialitate administraŃia publică
241601 inspector de specialitate asigurări
221203 inspector de specialitate bacteriolog
221207 inspector de specialitate biochimist
221103 inspector de specialitate biolog
221107 inspector de specialitate botanist
211304 inspector de specialitate chimist
241607 inspector de specialitate daune
221115 inspector de specialitate ecolog
221211 inspector de specialitate farmacolog
241218 inspector de specialitate formare, evaluare si selecŃie profesională
241203 inspector de specialitate forŃă de muncă si somaj
211403 inspector de specialitate geolog
211415 inspector de specialitate hidrolog
221303 inspector de specialitate inginer agronom
214606 inspector de specialitate inginer chimist
214211 inspector de specialitate inginer construcŃii
221307 inspector de specialitate inginer horticol
214535 inspector de specialitate inginer mecanic
214708 inspector de specialitate inginer metalurg
214712 inspector de specialitate inginer minier
214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
221321 inspector de specialitate inginer silvic
221311 inspector de specialitate inginer zootehnist
212103 inspector de specialitate matematician
222106 inspector de specialitate medic
221215 inspector de specialitate microbiolog
241204 inspector de specialitate protecŃia muncii
212203 inspector de specialitate statistician
241602 inspector de specialitate subscriere
221111 inspector de specialitate zoolog
111023 inspector de stat sef
419003 inspector documente secrete
311410 inspector exploatare postală
413309 inspector exploatare trafic
241107 inspector financiar-bancar
241501 inspector general de bancă
122221 inspector general industria petrolieră
242908 inspector general judecătoresc
111080 inspector general judecătoresc sef
242909 inspector general notarial
242910 inspector general penitenciare
121006 inspector general scolar
122103 inspector general vânătoare
315202 inspector ISCIR
111078 inspector în cadrul InspecŃiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul CSM
315219 inspector în domeniul securităŃii si sănătăŃii în muncă
235203 inspector învăŃământ
242903 inspector justiŃie
344901 inspector metrolog
344301 inspector pensii, asigurări sociale si asistenŃă socială
344401 inspector pentru acordarea de permise, licenŃe sau autorizaŃii
242312 inspector pentru conformare ecologică
314304 inspector pilotaj
344902 inspector preŃuri
242318 inspector protecŃia mediului
123903 inspector protecŃie civilă
315203 inspector protecŃie socială
413308 inspector RNR (Registrul Naval Român)
344903 inspector salarii
322202 inspector sanitar
121008 inspector sanitar sef
314508 inspector siguranŃă operaŃională
215206 inspector specialitate inginer industria alimentară
216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei si hârtiei
215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie
111075 inspector sef al InspecŃiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
122204 inspector sef conservarea energiei
123715 inspector sef inspecŃia meteorologică naŃională
111024 inspector sef în administraŃia publică
344201 inspector taxe si impozite
414207 inspector telegrame
122121 inspector veterinar sef
342304 inspector/referent resurse umane
713602 instalator apă, canal
713611 instalator autorizat proiectare execuŃie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuŃie
713610 instalator autorizat proiectare execuŃie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport si înmagazinare stocare
713608 instalator centrale termice
713603 instalator frigotehnist
713609 instalator instalaŃii tehnico - sanitare si de gaze
713604 instalator încălzire centrală si gaze
713605 instalator reŃele de distribuŃie/transport fluide
713612 instalator reŃele termice si sanitare
713606 instalator ventilare si condiŃionare apă
331002 institutor
333002 instructor - educator în unităŃi de handicapaŃi
347508 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme
347507 instructor arte marŃiale
334011 instructor auto
322904 instructor de educaŃie sanitară
347518 instructor de fitness
413310 instructor depou
333101 instructor educator pentru activităŃi de resocializare
322601 instructor educaŃie - fizică
322901 instructor ergoterapie
245506 instructor film
214411 instructor instalaŃii
347516 instructor în poligonul de tir
214412 instructor linii
322902 instructor logoped
334008 instructor parasutism
245507 instructor reŃea cinematografică
413311 instructor revizie vagoane
214905 instructor sistem de producŃie
347502 instructor sportiv
413312 instructor staŃie
334001 instructor scolar-auto
342309 instructor/preparator formare
245309 instrumentist
347307 instrumentist (studii medii)
347303 instrumentist muzicant
512105 intendent
341901 intermediar în activitatea financiară si comercială (broker)
347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)
245509 intermediarist film de desene animate (studii sup.)
244402 interpret
322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)
234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)
244403 interpret relaŃii diplomatice
713301 ipsosar (exclusiv restaurator)
713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos
244302 istoric
244303 istoriograf
713401 izolator fonic
713402 izolator frigorific
713403 izolator hidrofug
713404 izolator lucrări speciale (antiacide si de protecŃie)
713405 izolator termic
514303 îmbălsămător
932002 îmbuteliator fluide sub presiune
932009 îmbuteliator gaz petrol lichefiat
815206 împâslitor pânză sticlă
931102 împingător vagoneŃi
742403 împletitor de nuiele
742412 împletitor din panglică împletită
742405 împletitor fibre plastice
742404 împletitor obiecte din foi de porumb
742406 împletitor papură
743205 împletitor textile
826305 încadrator confecŃii
733121 încadrator tablouri
915303 încasator si cititor contoare de energie electrică, gaze, apă
933003 încărcător - descărcător
814110 încleietor plăci aglomerate
921101 îngrijitor animale
513301 îngrijitor bătrâni la domiciliu
513303 îngrijitor bolnavi la domiciliu
916201 îngrijitor câini în adăposturi
914101 îngrijitor clădiri
513101 îngrijitor de copii
513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare
513205 îngrijitor la unităŃi de ocrotire socială si sanitară
921201 îngrijitor pomi
913202 îngrijitor spaŃii hoteliere
931202 îngrijitor spaŃii verzi
512107 îngrijitor vilă
826105 înnobilator in si cânepă
824020 înnobilator scândurele pentru creioane
826124 înnodător fire mătase naturală
514202 însoŃitor
511101 însoŃitor de bord
511301 însoŃitor grup turistic
413307 însoŃitor vagoane
514910 întreŃinător de textile-piele
331001 învăŃător
724408 jonctor
347509 jucător de rugby
242204 judecător inspector
242202 judecător si asimilaŃi
242102 jurisconsult

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog