11 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, M-N

833301 macaragiu
833304 macaragiu macarale plutitoare
835009 macaragiu portuar
245204 machetist
514107 machior
347128 machior spectacole
245325 maestru acordor pian clavecin
245520 maestru artist circ
245310 maestru cor
245322 maestru corepetitor
245406 maestru dans
245404 maestru de balet
347306 maestru de ceremonii
512204 maestru în arta culinară
347113 maestru lumini
245326 maestru lutier
245308 maestru studii canto
245403 maestru studii de balet
347114 maestru sunet
413102 magaziner
347403 magician
242203 magistrat asistent
111025 magistrat asistent sef
242205 magistrat consultant
313301 maistru aparate electro-medicale
313108 maistru aparate video si sunet
311401 maistru aviaŃie
311501 maistru cazangerie
311201 maistru construcŃii civile, industriale si agricole
311308 maistru electrician în construcŃii
311302 maistru electromecanic
311402 maistru electronică/ transporturi/ postă si telecomunicaŃii
311303 maistru energetician/electrician
311534 maistru fabricarea armamentului
316201 maistru frigotehnist
316210 maistru industria alimentară
311208 maistru instalator în construcŃii
311502 maistru instalaŃii navale
334003 maistru instructor
317302 maistru în industria celulozei si hârtiei
317204 maistru în industria materialelor de construcŃii
317202 maistru în industria sticlei si ceramicii
317103 maistru în industrializarea lemnului
316101 maistru în industriile textilă, pielărie
311503 maistru întreŃinere si reparaŃii masini unelte, utilităŃi, service, prototipuri
311609 maistru la fabricarea muniŃiei
311505 maistru lăcătus mecanic
311504 maistru lăcătus, construcŃii metalice
313202 maistru materiale emisie RTV si telecomunicaŃii
311508 maistru mecanic
311509 maistru mecanic auto
311523 maistru mecanic masini si utilaje pentru construcŃii
311510 maistru mecanică agricolă
311511 maistru mecanică fină
311702 maistru metalurgie
311711 maistru mineralurg
311703 maistru minier
311512 maistru montaj
311202 maistru normator
311605 maistru petrolist/industrie chimică
311513 maistru prelucrări mecanice
311704 maistru presator metale
311414 maistru protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie, supraveghere)
311514 maistru sculer matriŃer
311515 maistru sudură
311712 maistru termist tratamentist
311705 maistru termotehnist
311901 maistru tipograf
312301 maistru-operator la roboŃi industriali
246019 majghian
612107 mamos porcine
121029 manager
123506 manager achiziŃii
242302 manager al sistemelor de management al calităŃii
242304 manager al sistemelor de management de mediu
242314 manager al sistemului de management al riscului
242315 manager al sistemului de management securitate si sănătate în muncă
123508 manager aprovizionare
241503 manager bancă
241116 manager de fond acŃiuni/obligaŃiuni
241941 manager de inovare
241504 manager de operaŃiuni/produs
241938 manager de produs
123906 manager de securitate
123907 manager energetic
123507 manager farmacii
123110 manager financiar
121028 manager general
241946 manager îmbunătăŃire procese
122501 manager în activitatea de turism
242321 manager în domeniul siguranŃei alimentare
123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziŃii)
241919 manager proiect
213906 manager proiect informatic
241505 manager relaŃii cu clienŃii băncii/societate leasing
123111 manager relaŃii financiare externe
123509 manager relaŃii furnizori
123207 manager resurse umane
122231 manager securitate instalaŃii industria extractivă si prelucrătoare
121118 manager securitatea informaŃiei (Chief InformaŃion Security Officer- CISO)
342905 manager sportiv
123607 manager tehnologia informaŃiilor si comunicaŃii
122408 manager zonă
521001 manechin
831202 manevrant vagoane
614202 mangalizator
514104 manichiurist
734308 manipulant cutter-plotter
933005 manipulant mărfuri
414109 mânuitor carte
421104 mânuitor valori (presă, postă)
347108 mânuitor, montator decor
742212 marangoz cală - tachelagiu
742204 marangoz călăfătuitor
932003 marcator piese
834003 marinar legător
834001 marinar, pilot naval, barjist
744205 marochiner - confecŃioner marochinărie, după comandă
322602 maseur
514106 maseur de întreŃinere si relaxare
314502 masinist agregate aerodrom
812122 masinist exhaustor
825201 masinist în legătorie mecanică
833402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontală si verticală
816113 masinist la centrale Diesel
816306 masinist la condiŃionarea aerului
721419 masinist la confecŃionarea ambalajelor metalice
823124 masinist la confecŃionarea foliilor de cauciuc electroizolante
823122 masinist la confecŃionarea materialelor electroizolante impregnate
823123 masinist la confecŃionarea materialelor electroizolante stratificate (mică)
721425 masinist la confecŃionarea spetelor si spiralelor
721420 masinist la confecŃionarea tuburilor de aluminiu
821111 masinist la confecŃionarea tuburilor de protecŃie si a dozelor de ramificaŃie
814302 masinist la deshidratare pastă hârtie
721422 masinist la fabricarea acelor si accesoriilor
816203 masinist la instalaŃii pentru încălzit tren
833202 masinist la instalaŃiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice
816112 masinist la instalaŃiile de turbine hidraulice
816102 masinist la instalaŃiile din centrale electrice
816111 masinist la instalaŃiile hidrotehnice din centrale electrice
821103 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
722304 masinist la linii automate aschietoare
721418 masinist la litografiat si vernisat tablă
814104 masinist la masina de tăiat straifuri si dopuri din plută
814105 masinist la masina de zdrobit si măcinat plută
833203 masinist la masini cale mecanizare usoară si grea
829001 masinist la masini de ambalat
833401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
833201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
821110 masinist la masini speciale de aschiere
821106 masinist la masini speciale fără aschiere
824006 masinist la umplerea si închiderea cutiilor de chibrituri
721429 masinist mecanic la confecŃionare garnituri carde
313109 masinist mecanic traweling
821208 masinist pentru prefabricate din beton si beton armat
811101 masinist pentru utilaje specifice la extracŃie si execuŃia tunelurilor
833302 masinist pod rulant
812118 masinist suflante
212109 matematician
822307 matisor cabluri
741103 măcelar
711103 măsurător de gaze, temperatură si radiaŃii
827114 măŃar
723302 mecanic agricol
831102 mecanic ajutor locomotivă si automotor
831106 mecanic ajutor locomotivă si ramă electrică metrou
723103 mecanic auto
723201 mecanic aviaŃie
313110 mecanic cameră filmare
831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene
833104 mecanic de exploatare în cultura mare
833105 mecanic de exploatare în zootehnie
831105 mecanic de locomotivă si ramă electrică metrou
723306 mecanic întreŃinere si reparaŃii masini de cusut industriale
831101 mecanic locomotivă si automotor
721501 mecanic montator instalaŃii cu cablu în silvicultură si exploatări forestiere
314305 mecanic navigant aviaŃie
334009 mecanic navigant instructor
311507 mecanic pentru întreŃinerea aparatelor de lansare la zbor
723107 mecanic utilaj
833309 mecanizator (muncitor portuar)
245526 mediaplanner
244702 mediator
513902 mediator sanitar
513903 mediator social
334010 mediator scolar
121010 medic (farmacist) director adjunct
121009 medic (farmacist) director si asimilaŃi
222913 medic de familie cu competenŃe în sănătate mintală
222902 medic expertiză a capacităŃii de muncă
222901 medic igienist
222903 medic legist
222101 medic medicină generală
222109 medic medicină în familie
222108 medic primar
222102 medic rezident
222103 medic specialist
222912 medic specialist psihiatru
222201 medic stomatolog
222203 medic stomatolog de specialitate
222202 medic stomatolog rezident
122914 medic sef (policlinică, staŃie de salvare, centru de recoltare sânge)
122915 medic sef secŃie, laborator
222302 medic veterinar
122104 medic veterinar sef
246020 melamed
812105 melanjorist
826104 meliŃator in si cânepă
111076 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
913101 menajeră
235902 mentor
342102 mercantizor
343308 merceolog
712917 meserias întreŃinere cale
712919 meserias întreŃinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
744101 mestesugar argăsitor
744102 mestesugar cenuseritor
744103 mestesugar finisor mineral
744104 mestesugar finisor vegetal
744105 mestesugar sortator în industria pielăriei
822303 metalizator prin cufundare în metal topit
822302 metalizator prin pulverizare
822308 metalizator termist
812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
211201 meteorolog
211204 meteorolog aeronautic
211207 meteorolog aeronautic prognozist
311118 meteorolog aeronautic tehnician
211202 meteorolog previzionist
123706 meteorolog sef
214906 metodist
311114 metrolog
731121 metrolog si depanator mecanică fină, tehnică digitală si analogică (MFTDA)
731122 metrolog verificator
221219 microbiolog
814135 miezuitor panele si plăci celulare
711101 miner în subteran
711106 miner în subteran pentru construcŃii
711102 miner la suprafaŃă
111027 ministru consilier
111028 ministru de stat
111029 ministru plenipotenŃiar
111026 ministru si asimilaŃi
246021 mitropolit
323201 moasă
122916 moasă sefă
915211 model (învăŃământ)
521002 model-atelier artistic si publicitate
732106 modelator ceramică
721104 modelator miezuitor
732202 modelator tuburi spectrale
347112 modelier confecŃii
721102 modelier lemn
721103 modelier metal
721105 modelier naval
721117 modelor prototipuri auto
743306 modistă
347520 monitor de schi, snowboard si sporturi de alunecare pe zăpadă
242311 monitor mediu înconjurător
828304 montator - reglor si depanator de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare
828303 montator - reglor si depanator de instalaŃii de electronică si curenŃi purtători
828301 montator - reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaŃii, radio
824009 montator accesorii pentru calapoade
828207 montator acumulatori
731211 montator ajustor de acordeoane
721426 montator ajustor spete
828702 montator aparate aer condiŃionat
731109 montator aparatură optică
514109 montator bijuterii pe corp
731209 montator corp sonor la piane
828704 montator electromecanic
712303 montator elemente prefabricate din beton armat
734405 montator filme
826118 montator la lipit ace
713406 montator pereŃi si plafoane din ghips carton
713202 montator placaje interioare si exterioare
731210 montator reglor piane
724112 montator reglor si depanator de ascensoare
724111 montator reglor si depanator pentru aparate de măsură electrice si relee
828701 montator subansamble
724410 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaŃii si instalaŃii de semnalizare, centralizare si blocare
828309 montator, reglor, testor tehnică de calcul
724110 montator/reglor/depanator de aparataj electric
828603 montor articole din piele
313203 montor emisie
313111 montor imagine
313112 montor negative si de pregătire a peliculei
313113 montor pozitive
827301 morar
811210 morar la masini de mărunŃit roci
828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
821204 morar lianŃi
834009 motopompist
723303 motorist
833103 motorist la motoagregate si masini în silvicultură
713203 mozaicar (exclusiv restaurator)
713205 mozaicar restaurator
246022 muezin
246023 muftiu
743502 multiplicator sabloane croitorie
712101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrări hidrotehnice si portuare
712912 muncitor hidrogeolog
712901 muncitor hidrometru
932010 muncitor în activitatea de gospodărire a spanului
933009 muncitor în serviciile de trafic aerian
712925 muncitor în tăiere structuri cu scule diamantate
921102 muncitor manipulare si pregătire furaje
921103 muncitor necalificat în agricultură
932006 muncitor necalificat în industria confecŃiilor
932012 muncitor necalificat în metalurgie
931101 muncitor necalificat în mine si cariere
921302 muncitor necalificat în pescuit si vănătoare
921202 muncitor necalificat în silvicultură
932005 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
932004 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf si granule
932007 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuseli zidărie, plăci mozaic, faianŃă, gresie,
parchet
931203 muncitor necalificat la întreŃinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
931302 muncitor necalificat la spargerea si tăierea materialelor de construcŃii
921303 muncitor piscicol
614104 muncitor plantaŃii si amenajare zonă verde
724412 muncitor radioelectronist
933008 muncitor spălare si curăŃire cisterne
243103 muzeograf
826426 naphtolator la imprimerie
314406 navigator aviaŃia civilă
314407 navigator dirijare nonradar
314405 navigator dirijare radar
314408 navigator dirijare zbor
314416 navigator informare
314409 navigator instructor dirijare radar si nonradar
314420 navigator instructor informare
314410 navigator sol
513207 nămolar
822204 nitrator
721423 nituitor
242907 notar
111030 notar sef
111031 notar sef adjunct
421105 numărător bani
322106 nursă de psihiatrie
322303 nutriŃionist si dietetician

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog