09 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, O

834002 observator far maritim si staŃie semnal de ceaŃă
347515 oficial sportiv acreditat
322103 oficiant medical
122917 oficiant medical sef
414208 oficiant postă telegrame
414209 oficiant presă
422301 oficiant telefoane
422302 oficiant telegraf
314101 ofiŃer ajutor fluvial/portuar
241508 ofiŃer bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)
241516 ofiŃer conformitate
244605 ofiŃer control doping
314205 ofiŃer de punte fluvial/portuar
214427 ofiŃer de punte/mecanic/electrician aspirant maritim
314103 ofiŃer electrician fluvial/portuar
214425 ofiŃer electrician maritim
314203 ofiŃer intendent
214424 ofiŃer mecanic maritim
314204 ofiŃer port
214423 ofiŃer punte maritim
314102 ofiŃer RTG
241518 ofiŃer securitatea informaŃiei (Security Officer – SO)
732402 oglindar
732107 olar ceramică (artizanat)
826303 operator la confecŃionarea industrială a îmbrăcămintei din blană
811303 operator - prospector lucrări geologice si geofizice
813907 operator abrazive pe suporŃi
826405 operator albitor textile
826412 operator apretor textile
826506 operator argăsitor
826211 operator batirator fire
826210 operator bobinator dublator
826413 operator calandor-govrator textile
312201 operator calculator electronic si reŃele
828703 operator calitate flux
313114 operator cameră diafilm, diapozitive
826206 operator canelator
816115 operator centrală termică
827203 operator centru de răcire lapte
826501 operator cenuseritor
815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
815501 operator chimist la chimizarea metanului
815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice
815405 operator chimist la fabricarea coloranŃilor
815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor
815407 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si îngrăsămintelor azotoase
815401 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si îngrăsămintelor fosfatice
815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
822105 operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure
241510 operator cifru (mesaje cifrate)
816305 operator circuite reŃea apă
413313 operator circulaŃie miscare
413314 operator comercial
826302 operator confecŃii îmbrăcăminte din piele si înlocuitori
826301 operator confecŃioner industrial îmbrăcăminte din Ńesături, tricotaje, materiale sintetice
315204 operator control nedistructiv
315216 operator control nedistructiv cu curenŃi turbionari
315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice
315212 operator control nedistructiv cu radiaŃii penetrante
315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete
315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etansietăŃii
815505 operator cracare, deformare si fabricare bitum
816117 operator curăŃare chimică la schimbatoarele de căldură cu plăci
826421 operator curăŃitor chimic
413315 operator dană
314507 operator de handling
342910 operator de interviu
321308 operator de însămânŃări artificiale la animale
826415 operator decator
826403 operator degamator textile
916207 operator deratizare, dezinsecŃie, dezinfecŃie
826402 operator descleietor textile
412203 operator devize
313209 operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatură de control
312207 operator dispecerat operaŃional de supraveghere în serviciile de trafic aerian
313115 operator emisie-recepŃie
811305 operator extracŃie gaze
811307 operator extracŃie sare în salină
811301 operator extracŃie ŃiŃei
811306 operator extracŃie ŃiŃei în subteran
823130 operator fabricarea si prelucrarea polimerilor
826406 operator fierbător textile
826504 operator finisor mineral
826505 operator finisor vegetal
826417 operator fixator textile
811314 operator flotare produse fluide
826401 operator gazator textile
421201 operator ghiseu bancă
421202 operator ghiseu birouri de schimb
816304 operator hidraulic în alimentările cu apă
313204 operator imagine
826414 operator impregnator textile
826410 operator imprimeur textile
712305 operator injectorist
829003 operator instalaŃie de sortare si reciclare deseuri menajere si asimilabile
713613 operator instalaŃii apă si canalizare
314503 operator instalaŃii control antiterorist/antideturnare
815506 operator instalaŃii îmbuteliere gaz petrol lichefiat
411301 operator introducere, validare si prelucrare date
312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator
723307 operator în verificarea, întreŃinerea si repararea autospecialelor destinate apărării împotriva
incendiilor
724204 operator în verificarea, întreŃinerea si repararea instalaŃiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor
723305 operator în verificarea, reîncărcarea si repararea stingătoarelor de incendiu
826208 operator încheietor fire
826425 operator îngreunator mătase naturală
816110 operator la camera de comandă termică
833106 operator la colectatul si manipulatul lemnului
827702 operator la condiŃionarea si prelucrarea plantelor medicinale
823207 operator la confecŃionarea discurilor fonografice
826903 operator la confecŃionarea industrială a articolelor de sport si protecŃie, din piele si înlocuitori
826604 operator la confecŃionarea industrială a articolelor din cauciuc si textile cauciucate
826304 operator la confecŃionarea industrială a mănusilor din piele
826901 operator la confecŃionarea industrială a pălăriilor
822306 operator la confecŃionarea materialelor electroizolante
826202 operator la deservirea războaielor de Ńesut
822902 operator la fabricarea altor produse chimice
827811 operator la fabricarea amidonului si dextrinei
827802 operator la fabricarea berii
827404 operator la fabricarea biscuiŃilor
827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
822104 operator la fabricarea detergenŃilor
828404 operator la fabricarea fermoarelor
822402 operator la fabricarea filmelor fotografice
822101 operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi
827807 operator la fabricarea glucozei
827803 operator la fabricarea malŃului
827107 operator la fabricarea mezelurilor
827302 operator la fabricarea nutreŃurilor combinate
815904 operator la fabricarea pielii sintetice
813905 operator la fabricarea produselor abrazive
741205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificaŃie
813906 operator la fabricarea produselor din cărbune
827402 operator la fabricarea produselor făinoase
813904 operator la fabricarea produselor refractare
822102 operator la fabricarea săpunurilor
827804 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificaŃie
815205 operator la fabricarea sticlei
827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
827204 operator la fabricarea untului
821209 operator la fabricarea vatei si produselor din vată minerală
827601 operator la fabricarea zahărului
827901 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun
821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
813113 operator la instalaŃii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă
813112 operator la instalaŃii automate pentru prepararea amestecului
815201 operator la instalaŃii de ardere
816301 operator la instalaŃii de incinerare
813117 operator la instalaŃii de tras si laminat geam
812306 operator la instalaŃii de tratament termic cu procesare
816108 operator la instalaŃiile de cazane din centrale electrice
816109 operator la instalaŃiile de turbine cu abur sau gaze
816101 operator la instalaŃiile din centrale electrice
829002 operator la masina de etichetat
825110 operator la masina de gravat si decupat cu laser
825302 operator la masina de laminat
825111 operator la masina de tampografiat
825103 operator la masina electronică de gravat
815103 operator la masini de amestecare (produse chimice)
721106 operator la masini de brichetat span
821113 operator la masini de electroeroziune automate
815102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)
813115 operator la masini de inscripŃionat
815101 operator la masini de măcinare fină (produse chimice)
826204 operator la masini de tricotat circular
826201 operator la masini de tricotat rectiliniu
826207 operator la masini de urzit
821112 operator la masini unelte cu comandă numerică
824025 operator la masini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului
821101 operator la masini unelte semiautomate si automate
825104 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
721431 operator la montarea si conservarea produselor după probe
815406 operator la obŃinerea produselor din spume poliuretanice si latex
812307 operator la pregătirea sarjelor pentru tratament termic
822210 operator la pregătirea, conservarea si ambalarea armamentului si muniŃiei
823106 operator la prelucrarea cauciucului
823203 operator la prelucrarea maselor plastice
813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă
827801 operator la prepararea băuturilor alcoolice si răcoritoare
827201 operator la prepararea brânzeturilor
827101 operator la prepararea conservelor din carne, peste si în amestec legume si peste
811203 operator la prepararea minereurilor
827202 operator la prepararea produselor lactate
827401 operator la prepararea produselor zaharoase
826603 operator la prepararea tălpii de încălŃăminte din fibre
822901 operator la producerea sodei si produselor clorosodice
822103 operator la produse odorante sintetice
814136 operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri
817001 operator la roboŃi industriali
811204 operator la sfărâmarea minereurilor
822208 operator la tragere si muniŃie
816307 operator la tratarea apei tehnologice
916104 operator la tratarea si epurarea apelor uzate
833204 operator la utilaje de forjat dirijat
833205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane
833206 operator la utilaje pentru subtraversări
827102 operator la valorificarea subproduselor de abator
815408 operator lacuri electroizolante
811309 operator lucrări speciale sonde
823209 operator mase plastice
411401 operator masină contabilizat
411402 operator masină de calculat
823210 operator masini de termo-formatare
825108 operator masini multiplicat
826116 operator masini puitoare
816308 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)
811308 operator măsurători speciale sonde
826407 operator mercerizator textile
311117 operator meteorolog
826422 operator metrar-volator-dublator textile
811213 operator mineralurg
413337 operator miscare metrou
826209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire
812106 operator oxizi de plumb
826418 operator piuar
815209 operator poliesteri armaŃi cu fibră de sticlă
413340 operator portuar dispecer/planificator
413339 operator portuar expeditor
413338 operator portuar stivator
723106 operator pregătire încercări vehicule
826408 operator pregătitor chimicale în industria textilă
313122 operator prelucrare peliculă
826416 operator presator Ńesături (storcător) textile
734605 operator presă de transfer termic
411305 operator procesare text si imagine
313116 operator producŃie RTV
413316 operator programare
312206 operator prompter
816114 operator punct termic
314411 operator radar
314504 operator radio-navigant aviaŃie
314505 operator radio-navigant instructor aviaŃie
313205 operator radio-radioficare
314412 operator radiotelecomunicaŃii aeronautice
826212 operator răsucitor fire
413333 operator recepŃie
315218 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaŃiilor
313215 operator reŃele de telecomunicaŃii
344202 operator rol
826419 operator scămosetor
826205 operator sculuitor
812123 operator separare magnetică
413103 operator siloz (silozar)
826507 operator sortator în industria pielăriei
826404 operator spălător textile
311119 operator specialist curăŃare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci
723105 operator standuri încercări
823208 operator sudare Ńevi si fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
313206 operator sunet
312208 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaŃii electronice
826502 operator tăbăcitor mineral argăsitor
826503 operator tăbăcitor vegetal
721205 operator tăiere
826423 operator tăietor textile
411304 operator tehnică poligraf
714109 operator termoprotecŃie
826907 operator textile neŃesute
825105 operator tipărituri Braille
811304 operator transport pe conducte singulare gaze
933007 operator transport si distribuire butelii de GPL
313123 operator truka
826420 operator tunsător textile
826430 operator universal - spălător textile si curăŃitor chimic
826424 operator uscător textile
341903 operator vânzări prin telefon
826409 operator vopsitor textile
825107 operator xerox
314417 operator/specialist/instructor telecomunicaŃii aeronautice aviaŃie civilă
812212 operatori la cuptoare si instalaŃii pentru turnarea si laminarea metalelor
744206 opincar
731110 optician
731111 optician armament
322401 optician medical
322402 optometrist
222911 optometrist (studii sup.)
246024 organist
241904 organizator activitate turism
511302 organizator activitate turism (studii medii)
347123 organizator de producŃie
514904 organizator prestări servicii
245536 organizator producŃie (studii superioare)
241909 organizator protocol
241910 organizator relaŃii
342909 organizator spectacole
241911 organizator târguri si expoziŃii
241217 organizator/conceptor/consultant formare
512302 ospătar (chelner)
812103 oŃelar

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog