06 ianuarie, 2011

Meseriile din România în 2011, S-Ş

813110 sablator produse din sticlă
743702 saltelar
733210 saluzitor frânghii
514905 salvator la strand
711105 salvator minier
514906 salvator montan
712903 săpător fântâni
931204 săpător manual
721601 scafandru
721602 scafandru autonom
721605 scafandru greu
721603 scafandru sef grup
721604 scafandru sef utilaj
245537 scenograf
721432 schelar
421302 schimbător fise - changeur (cazino)
245116 scriitor
413320 scriitor vagoane
722202 sculer matriŃer
245207 sculptor
733108 sculptor în lemn
245208 sculptor păpusi
826110 scuturător
826106 scuturător in si cânepă
343102 secretar asistent director
343101 secretar administrativ
114302 secretar al organizaŃiilor umanitare si asimilaŃi
114213 secretar asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste
246032 secretar culte
343213 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
245117 secretar de emisie
245118 secretar de redacŃie
111054 secretar de stat si asimilaŃi
241914 secretar diplomatic
343307 secretar economic
241917 secretar economic
347130 secretar emisie
347503 secretar federaŃie
111051 secretar general
111055 secretar general Academie
111077 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
122922 secretar general agenŃie presă, editură
111052 secretar general al guvernului
114210 secretar general asociaŃie naŃională cooperatistă
122924 secretar general federaŃie sport
122923 secretar general redacŃie
235901 secretar institut, facultate
244405 secretar literar
245312 secretar muzical
114221 secretar naŃional organizaŃie profesională naŃională
343204 secretar notariat
114104 secretar organizaŃie politică
114224 secretar organizaŃie profesională, filială judeŃeană/municipiu
114206 secretar organizaŃie sindicală
111053 secretar Parlament
414116 secretar platou
111057 secretar primărie, prefectură, procuratură
347122 secretar redacŃie
245119 secretar responsabil de agenŃie
334005 secretar scoală
111056 secretar sef notariat
245518 secretar sef producŃie film
114203 secretar si secretar adjunct ai asociaŃiilor, filialelor si organizaŃiilor obstesti
122925 secretar stiinŃific învăŃământ, cercetare
123703 secretar stiinŃific si asimilaŃi
411501 secretară
411502 secretară dactilografă
411503 secretară prelucrare texte
813122 securizator geam
811102 semnalist - cuplător
111014 senator
313120 senzitometrist
811209 separator la prepararea cărbunilor
612302 sericicultor
734604 serigraf
516104 servant pompier
834006 servator far maritim si staŃie semnal de ceaŃă
815204 sinterizator
741303 smântânitor
712201 sobar
244201 sociolog
245405 solist balet
245320 solist concertist
245314 solist instrumentist
245315 solist vocal
512304 somelier
811302 sondor la foraj manual
811310 sondor la forajul mecanizat si reparaŃii sonde
811311 sondor la intervenŃii de sonde
811312 sondor la punerea în producŃie
323102 soră medicală
122937 soră medicală sefă
413106 sortator produse
742409 sortator, spălător păr
913304 spălător covoare înnodate
912002 spălător geamuri si parbrize
811207 spălător la prepararea cărbunilor
914201 spălător vehicule
914202 spălător vitrine si geamuri
913303 spălătoreasă lenjerie
826308 spănuitor confecŃii
241120 specialist control risc
214904 specialist documentaŃie studii
241121 specialist evaluare daune
241930 specialist garanŃii auto
245318 specialist instrumente de suflat
241928 specialist îmbunătăŃire procese
242301 specialist în domeniul calităŃii
213907 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
241220 specialist în domeniul securităŃii si sănătăŃii în muncă
242319 specialist în managementul deseurilor
213908 specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice
244704 specialist în protocol si ceremonial
244701 specialist în relaŃii publice
214903 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme
de măsurare
241921 specialist marketing
214429 specialist mentenanŃă electromecanică-automatică echipamente industriale
214544 specialist mentenanŃă mecanică echipamente industriale
245327 specialist orgă
241962 specialist plan progres
214543 specialist prestaŃii vehicule
241937 specialist proprietate intelectuală
214542 specialist reglementări/cărŃi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecŃii
tehnice /omologări oficiale
241925 specialist relaŃii sociale
241216 specialist resurse umane
241609 specialist sistem asigurări
241215 specialist sisteme de calificare
241929 specialist strategie industrială
516103 specialisti pentru prevenire
347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
246033 stareŃ - stareŃă
343402 statistician
343403 statistician medical
411102 stenodactilografă
734202 stereotipar
741104 sterilizator
511102 stewardesă
514110 stilist protezist de unghii
245510 stilizator film de desene animate (studii sup.)
347133 stilizator film de desene animate (studii medii)
614112 stivuitor si recepŃioner silvic
833403 stivuitorist
835010 stivuitorist portuar
743602 stopeur
742301 strungar în lemn
722423 strungar la masini de alezat
722424 strungar la masini de prelucrat în coordonate
722425 strungar la masini de strunjit roŃi căi ferate
722422 strungar la masini orizontale
722421 strungar la strung carusel
722419 strungar la strung paralel si de detalonat
722420 strungar la strung revolver
813901 strungar produse ceramice
825202 strungar slefuitor tipografie
722413 strungar universal
714106 stucaturist
221324 subinginer / inginer silvic
221313 subinginer agronom
214414 subinginer automatist
214316 subinginer centrale termoelectrice
214202 subinginer construcŃii civile, industriale si agricole
214307 subinginer electroenergetică
214422 subinginer electromecanic
214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaŃii
214803 subinginer geodez
214433 subinginer iluminat tehnologic
216102 subinginer industrializarea lemnului
214539 subinginer îmbunătăŃiri funciare
221328 subinginer îmbunătăŃiri funciare
215202 subinginer în industria alimentară
216204 subinginer materiale de construcŃii
214502 subinginer mecanic
214530 subinginer mecanic automobile
214527 subinginer mecanic avioane si motoare de aviaŃie
214528 subinginer mecanic construcŃii corp de navă
214529 subinginer mecanic instalaŃii navale de bord
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată
214524 subinginer mecanic mecanică agricolă
214520 subinginer mecanic tehnologia construcŃiilor de masini
214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcŃii
214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcŃie
214521 subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii
214522 subinginer mecanic, mecanică fină
214703 subinginer metalurgist
214704 subinginer minier
214602 subinginer petrochimist
214717 subinginer petrolist
216202 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214436 subinginer proiectant comunicaŃii
214541 subinginer proiectant mecanic
214416 subinginer reglaje subansamble
214313 subinginer reŃele electrice
214431 subinginer sef car reportaj
214547 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului si muniŃiei
216301 subinginer tehnologia celulozei si hârtiei
215104 subinginer textile, pielărie
221314 subinginer zootehnist
111065 subprefect
111074 subsecretar de stat
721208 sudor
721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector
721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector
721203 sudor manual cu arc electric
721202 sudor manual cu flacără de gaze
245316 sufleur operă
245519 sufleur teatru
122226 supervizor geolog si foraj
915210 supraveghetor hotel
347517 supraveghetor în poligonul de tir
421303 supraveghetor jocuri (cazino)
915207 supraveghetor muzeu
915208 supraveghetor noapte (învăŃământ)
915209 supraveghetor săli spectacole
833306 supraveghetor staŃie senal navigabil
721414 sanfrenator
121111 sef agenŃie bancară
123306 sef agenŃie bursieră
123106 sef agenŃie CEC
413321 sef agenŃie colectare si expediŃie mărfuri
122702 sef agenŃie comercială
122940 sef agenŃie concursuri hipice
122609 sef agenŃie navală
122660 sef agenŃie pilotaj
245120 sef agenŃie publicitate
123401 sef agenŃie reclamă publicitară
131503 sef agenŃie/ oficiu turism
122610 sef atelier aeroport
123711 sef atelier cercetare-proiectare
122946 sef atelier decorator
123708 sef atelier ediŃie, multiplicare, expediŃie
122205 sef atelier industria extractivă si prelucrătoare
123603 sef atelier informatică
122304 sef atelier în construcŃii
122927 sef atelier presă
122943 sef atelier producŃie film
122674 sef atelier reparaŃii
122220 sef atelier reparaŃii capitale
122802 sef atelier reparaŃii obiecte de uz casnic, curăŃătorii si alte servicii pentru populaŃie
334006 sef atelier scoală
122948 sef atelier si asimilaŃi
122611 sef atelier telecomunicaŃii
122612 sef atelier transporturi
122613 sef autobază
413322 sef autogară
122402 sef bază recepŃie
122614 sef birou aeroport
123501 sef birou aprovizionare-desfacere
123201 sef birou calificare si recalificare
122404 sef birou comerŃ cu ridicata si amănuntul
122615 sef birou exploatare postală
122928 sef birou exploatare, coordonare presă
122219 sef birou industrie extractivă si prelucrătoare
111059 sef birou instituŃie publică
122312 sef birou în construcŃii
123302 sef birou marketing
123901 sef birou organizaŃie politică, obstească, umanitară
123202 sef birou pensii
122616 sef birou radiotelecomunicaŃii
123402 sef birou reclamă publicitară
122929 sef birou redacŃie
122930 sef birou relaŃii unităŃi presă si asimilaŃi
111061 sef birou senatorial
122950 sef birou si asimilaŃi
123203 sef birou somaj
122617 sef birou/ serviciu relaŃii internaŃionale
122618 sef birou/ serviciu transport maritim si fluvial
123107 sef birou/serviciu administrativ
123109 sef birou/serviciu financiar-contabilitate
123108 sef birou/serviciu/secŃie circumscripŃie financiară
122681 sef birou/staŃie/tură meteo aeronautic/de aerodrom
122305 sef brigadă complexă sau specializată
122210 sef brigadă exploatare minieră
111060 sef cabinet
121030 sef cancelarie
512106 sef cantină
122661 sef cart
123305 sef casă compensaŃie
421111 sef casierie centrală
122939 sef catedră
122216 sef centrală electrică, gaze si apă
122619 sef centrală telefonică
122625 sef centru (secŃie, sector) radiodifuziune si asimilaŃi
122626 sef centru (secŃie, sector) telecomunicaŃii si asimilaŃi
122620 sef centru control calitate emisie radiofonică
122621 sef centru control calitate emisie televiziune
122622 sef centru control local comunicaŃii
122804 sef centru dezinfecŃie, deratizare si dezinsecŃie
122623 sef centru dirijare zbor
122680 sef centru meteo aeronautic
122679 sef Centru NaŃional de TelecomunicaŃii Aeronautice AviaŃie Civilă
122682 sef Centru NaŃional pentru ProtecŃia Meteorologică a NavigaŃiei Aeriene
123208 sef centru perfecŃionare
122624 sef centru postal si asimilaŃi
122207 sef centru prelucrare
122105 sef centru protecŃia plantelor si mediului
122803 sef centru reparaŃii
122106 sef centru reproducŃia si selecŃia animalelor
122628 sef centru zonal de intervenŃii translatare TV
122627 sef centru zonal intervenŃii radiorelee
122108 sef circumscripŃie sanitar-veterinară si control al alimentelor
122629 sef coloană auto
614111 sef coloană exploatare stuf
516101 sef compartiment pentru prevenire
131502 sef complex hotelier
122109 sef complex zootehnic
121022 sef corp executori bancari
421304 sef de masă (cazino)
349203 sef de recepŃie hotel
349301 sef de sală restaurant (maitre d'hotel)
111062 sef departament
121105 sef departament bancă/sef adjunct departament
122407 sef departament de mărfuri alimentare/nealimentare
122678 sef departament logistică
114214 sef departament organizaŃie sindicală
114227 sef departament/ compartiment/ presedinte comisie organizaŃie profesională, filială
judeŃeană/ municipiu
122630 sef depou/adjunct
123502 sef depozit
122230 sef dispecer energetic central (DEC)
122232 sef dispecer energetic teritorial (DET)
122631 sef district căi ferate, poduri, drumuri
122107 sef district, centru, ocol silvic
122632 sef divizie căi ferate
314207 sef echipaj maritim/fluvial
835002 sef echipă docheri
122683 sef echipă intervenŃii si supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian
712918 sef echipă întreŃinere cale
712922 sef echipă întreŃinere cale metrou
712914 sef echipă întreŃinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
712923 sef echipă lucrări artă metrou
516106 sef echipă specializată
122672 sef electrician maritim
122952 sef executiv audit intern
122703 sef expoziŃii si târguri
122110 sef fazanerie
122111 sef fermă agricolă (agrozootehnică)
122236 sef formaŃie
123705 sef formaŃie cercetare-dezvoltare
122633 sef formaŃie comunicaŃii
316109 sef formaŃie industria confecŃiilor îmbrăcăminte
122222 sef formaŃie industria petrolieră/petrochimică
516102 sef formaŃie intervenŃie, salvare si prim ajutor
122227 sef formaŃie în industria de masini si echipamente
122233 sef formaŃie la fabricarea armamentului si muniŃiei
123704 sef formaŃie lucrări geologice
122634 sef formaŃie operaŃională telecomunicaŃii
516906 sef formaŃie pază si ordine
311403 sef formaŃie sisteme radiante (antene)
122668 sef garaj
516105 sef grupă intervenŃie
413324 sef haltă
122223 sef instalaŃie petrolieră
122635 sef laborator aeroport
122112 sef laborator analize pedologice si asimilaŃi
122931 sef laborator conservare-restaurare opere de artă
122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
111058 sef laborator criminalistică
122224 sef laborator industria petrolieră
123604 sef laborator informatică
122306 sef laborator în construcŃii
122214 sef laborator în industria prelucrătoare
122636 sef laborator măsurători telecomunicaŃii
122637 sef laborator radio-televiziune
122638 sef laborator telecomunicaŃii
122932 sef lectorat
123303 sef licitaŃie
122307 sef lot
122639 sef lot telecomunicaŃii
831203 sef manevră
122670 sef mecanic instructor
122671 sef mecanic maritim/fluvial
122215 sef modul în industria extractivă si prelucrătoare
123905 sef obiectiv
123602 sef oficiu de calcul
122113 sef oficiu cadastru
122944 sef oficiu interjudeŃean difuzare film
122933 sef oficiu juridic
122665 sef oficiu special postă
123204 sef oficiu somaj
122664 sef oficiu zonal postă
122934 sef oficiu, serviciu, secŃie, redacŃie si asimilaŃi
245313 sef orchestră
122114 sef parchet
122115 sef păstrăvărie
122116 sef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă
122640 sef port
122941 sef producŃie film
121106 sef proiect bancă
123709 sef proiect cercetare-proiectare
123714 sef proiect/program si asimilaŃi
111063 sef protocol de stat
413112 sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare
122641 sef regulator circulaŃie căi ferate
131506 sef restaurant
122642 sef reŃea telecomunicaŃii
122643 sef revizie locomotive, automotoare
122644 sef revizie vagoane
122235 sef schimb
122309 sef sector (secŃie) drumuri-poduri
122313 sef sector exploatare, îmbunătăŃiri funciare
122206 sef sector industria extractivă si prelucrătoare
123710 sef secŃie cercetare-proiectare
122217 sef secŃie industrie extractivă si prelucrătoare
412204 sef secŃie inventar
122122 sef secŃie mecanizare
122942 sef secŃie producŃie film
122310 sef secŃie producŃie, exploatare, întreŃinere, reparaŃii în construcŃii si lucrări publice
122949 sef secŃie si asimilaŃi
122645 sef secŃie/adjunct (sector) transporturi si asimilaŃi
123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere
122403 sef serviciu comerŃ cu ridicata si amănuntul
122935 sef serviciu control tehnic presă
122647 sef serviciu control zonal comunicaŃii
122951 sef serviciu de reintegrare socială si supraveghere
123206 sef serviciu evaluarea resurselor de muncă
122648 sef serviciu exploatare postală
122649 sef serviciu filială AdministraŃia Filială Dunărea de Jos
122218 sef serviciu industrie extractivă si prelucrătoare
122650 sef serviciu informare zbor
111064 sef serviciu instituŃie publică
122311 sef serviciu în construcŃii
123301 sef serviciu marketing
122652 sef serviciu navigaŃie
123902 sef serviciu organizaŃie politică, obstească, umanitară
122653 sef serviciu radiotelecomunicaŃii si asimilaŃi
123403 sef serviciu reclamă publicitară
123205 sef serviciu resurse umane
122651 sef serviciu staŃie, tură meteo
122947 sef serviciu si asimilaŃi
122211 sef serviciu tehnic si componente nucleare
122212 sef serviciu termo-chimic
315101 sef serviciu voluntar/privat pentru situaŃii de urgenŃă
122646 sef serviciu, centru, staŃie, aeroport si asimilaŃi
122705 sef serviciu/sef birou asigurări
122706 sef serviciu/sef birou daune
121107 sef serviciu/sef birou/bancă/societate leasing
123504 sef siloz
122314 sef sistem exploatare îmbunătăŃiri funciare
122654 sef staŃie căi ferate
122655 sef staŃie comunicaŃii prin satelit
122225 sef staŃie epurare ape reziduale
122117 sef staŃie hidrologică, meteorologică si incubaŃie
122120 sef staŃie lucrări de irigaŃie si ameliorare a solului
122406 sef staŃie PECO
122118 sef staŃie producŃie, exploatare, întreŃinere în agricultură
122656 sef staŃie radiorelee
122673 sef staŃie radiotelegrafie (RTG)
413325 sef staŃie taxare
122657 sef staŃie teleferic
122658 sef staŃie televiziune
123505 sef staŃie uscare-condiŃionare cereale
122119 sef staŃie vinificaŃie
122659 sef studio
214441 sef studio RTV
421112 sef supraveghere case
122308 sef santier
122676 sef trafic auto intern
122677 sef trafic curierat intern
831205 sef tren
516911 sef tură
511206 sef tură comandă vagon de dormit-cusetă
214320 sef tură dispecer energetic
312202 sef tură exploatare în centre sau oficii de calcul
413326 sef tură la comanda personalului de tren
413327 sef tură pregătirea personalului la vagon restaurant si de dormit
311415 sef tură protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii, navigaŃie, supraveghere)
413328 sef tură revizie vagoane
314418 sef tură telecomunicaŃii aeronautice aviaŃie civilă
122667 sef turn telecomunicaŃii
131504 sef unitate balneoclimaterică
122926 sef unitate elementară de lucru
122209 sef unităŃi miniere si asimilate
122213 sef uzină, centrală electrică, gaze, apă si asimilaŃi
414212 sef vagon postal
122704 sef vamă si asimilaŃi
122229 sef/sef adjunct centru exploatare reŃele electrice
122228 sef/sef adjunct staŃie electrică
311310 sef/sef adjunct tură staŃie electrică (studii medii)
722427 sefuitor metale cu plumb industria de armament
731310 slefuitor diamante naturale
734303 slefuitor granulator
722407 slefuitor metale
732111 slefuitor produse din ceramică fină
813108 slefuitor produse din sticlă
742213 slefuitor, lustruitor
813121 slefuitor/sablator geam
826203 snuruitor Jaqard
832203 sofer autoambulanŃă
832301 sofer autobuz
832401 sofer autocamion / masină de mare tonaj
833305 sofer automacaragiu
832202 sofer autosanitară
832201 sofer de autoturisme si camionete
832402 sofer transport valori bancare
722104 stanŃator
313121 stanŃator de filme
823116 stanŃator piese pentru încălŃăminte din piele si cauciuc

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

nu te costa nimic sa adaugi un comentariu

News bog